Lagen och Säkerhet

2.1.1 Boverkets Byggregler

I Boverkets byggregler finns följande paragrafer som behandlar fukt:

6:511§ Skadlig fukt:

Byggnader skall utformas så att skador, mikrobiell tillväxt, elak lukt eller andra hygieniska olägenheter till följd av byggfukt eller inträngande fukt inte uppkommer. I våtutrymmen skall ytskikt samt fogar, anslutningar och genomföringar i dessa utformas så att de lätt kan hållas rena och så att de inte medverkar till att mögel uppstår.

6:534§ Våtutrymme:

Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög luftfuktighet, skall ha ett vattenavvisande ytskikt.

Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckandevatten skall ha ett vattentätt ytskikt, om angränsande byggnadsdelar och utrymmen inte tål sådan fuktpåverkan.

I utrymmen med golvavlopp skall golvet ha fall mot avlopp i sådana delar av utrymmen somregelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet.

Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt skall också vara vattentäta.

Råd: Definition av vattentäthet, rengörbarhet och mögelresistens finns i Svensk Standard 92 36 01, 92 36 12, 92 36 13 samt 92 36 14.

2.1.2 Definitioner, rekommendationer och krav enligt BBV 14:1 (www.bkr.se, januari 2014)

PERs regler gäller främst tätskikt för golv och väggar med ytskikt av keramiska plattor i våtutrymmen såsom badrum, duschrum, toaletter och tvättstugor. Såväl nyproduktion som renovering avses. Reglerna gäller endast beläggningar och beklädnader med fästmassa, bearbetad med tandspackel till angiven tjocklek enligt så kallad tunnskiktsteknik.

Enligt BBR ska golv och väggar som utsätts för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten förses med vattentäta ytskikt (VT), om angränsande byggnadsdelar och utrymmen inte tål sådan fuktpåverkan. Enligt föreliggande Branschregler skall samtliga golv- och väggytor i ett våtutrymme som i någon del uppfyller kriterier enligt ovanstående, förses med vattentäta skikt. I normalfallet skall inte golv- och väggytor i källarutrymmen eller motsvarande, där underlagen har direkt markkontakt, förses med vattentäta skikt.

Vägg- och golvunderlag för plattsättning i våtutrymmen skall i första hand vara icke fuktkänsliga massivkonstruktioner såsom betong, lättbetong och putsade murverk. Skivkonstruktionen kanförekomma som underlag på golv och väggar i våtrum i bostäder och i lokaler med liknande påverkningar, men skall inte användas i våtrum i offentliga lokaler eller motsvarande med hög fuktbelastning.

Golvfall mot golvavlopp skall utformas i underlaget och förekomma i sådana delar av utrymmet som kan bli utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Golvlutningen skall vara minst 1:100. På golvytor under badkar och kring golvavlopp skall dock lutningen vara minst 1:50. Branschreglernas krav på golvlutning utgör en skärpning av kraven i BBR.

En vattentät väggbeklädnad eller golvbeläggning kan betraktas som diffusionstät. Någon ytterligare ångspärr skall därför inte utföras i konstruktionen. Denna kan ge upphov till fuktuppbyggnad och skador i skivmaterialet när det innesluts mellan två täta skikt.

När skivväggar av fuktkänsligt material omges av våtutrymmen på båda sidor måste utrymmet mellan skivorna ventileras. Om inte detta kan ske skall massivkonstruktion av icke fuktkänsligt material väljas.